Comunicat de presă – Anunt Licitatie

Data: Septembrie 2019
”Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu, în sat Cornești, comuna Bălești, județul Gorj”
Unitatea Administrativ Teritorială-Comuna Bălești are în implementare proiectul ”Înființare centru social de zi și unitate de
îngrijire la domiciliu, în sat Cornești, comuna Bălești, județul Gorj”, cod SMIS 116705, finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Prioritatea de investiții
8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național , regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv specific
8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4070 din 19.03.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială –
Comuna Bălești și ASOCIAȚIA SFÂNTUL TOMA .
Bugetul total al proiectului „Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu, în sat Cornești, comuna Bălești,
județul Gorj” este de 1.422.514,11 lei, din care: valoarea cheltuielilor eligibile este de 1.297.808,05 lei și valoarea cheltuielilor
neeligibile este de 124.706,06 lei. Valoarea finanțării nerambursabile este de 1.103.136,84 lei.
Obiectivul specific 1 vizează ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri din satul Cornești prin extindere, schimbări de
destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice,
ventilații, gaze) și reconsiderarea finisajelor in așa fel încât sa se obțină o unitate modernă care sa respecte toate normele aflate in
vigoare.”.
Obiectivul specific 2 Asigurarea accesului la servicii sociale pentru cel putin 200 de persoane vârstnice în centrul social de zi si a
unui numar de cel putin 50 de persoane vârstnice pentru unitatea de îngrijire la domiciliu
Astfel cladirea va fi formata din 5 Sali: sala 1 – activitați terapie/consiliere; sala 2 – salon activitați 1; sala 3 – salon activitați 2; sala 4
– unitate de îngrijire la domiciliu; sala 5 – birou administrativ.
Prin proiectul propus spre finanțare se realizeaza urmatoarele capacitați: Suprafața construita:260,50 mp
Suprafața totala utila:184,67 mp Suprafața desfasurata totala:260,50 mp
In cadrul proiectului, Unitatea Administrativ Teritorială-Comuna Bălești organizeaza procedura de achizitie pentru atribuirea
Contractului de lucrari (proiectare si executie) in cadrul proiectului „Infiintare centru social de zi si unitate de ingrijire la domiciliu in
sat Cornesti, comuna Balesti, judetul Gorj” cu o valoarea estimata de 813.187,00 lei fara TVA.
Operatorii economici interesati gasesc mai multe detalii in SEAP, https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub sectiunea Anunturi de
Participare Simplificate, Anunt de Participare Simplificat Nr. SCN 1051350/26.08.2019.
Durata de implementare a proiectului este de 44 luni, respectiv 04.01.2017-31.08.2020, conform contractului de finanțare.
Persoană de contact: Manager proiect: Buzuloiu Gheorghe Cosmin, tel. 0353 100 108, fax. 0253 220 038, e-mail:
cosminbuzuloiu@yahoo.com

Comunicat de presă – Anunt Licitatie